Tara idem, painting 60x40 cm (2)†

Tara 2-2

Tara idem 2

tAll photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.